Facebook


Twitter


Google-plus

+36 30 410 1744
Facebook


Instagram


Twitter

+36 30 410 1744

ADATVÉDELMI tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat Revitality Baby websitet: 2020.07.25-től
1 Fogalom-meghatározások
1.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ
1.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
1.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése
jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
1.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon –
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok
szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog
is meghatározhatja
1.6 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel
1.7 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek az említett adatok e közhatalmi szervek általi

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
1.8 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
1.9 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez
1.10 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2 Az adatkezelő megnevezése
Név: Pélion Kft (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 24, Fsz. 1.
E-mail: info@revitality.hu
Telefon: Tel1.: +36304101744
Honlap:revitality.hu
3 A Szabályzat hatálya
3.1 A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a weboldal tulajdonosa és az E-
mailben kapcsolatot létesítő természetes és jogi személyekre és jogi
személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

4 A szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
4.1.1 A szolgáltatáshoz szükséges adatok

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja
szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII.
törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs Szabályzatok). Az
adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Amíg az E-mail-ben érdeklődő személlyel történt értékesítéssel kapcsolatos
ügyintézés befejeződik.
.
5 Tárhely-, szerver- szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatkezelés
5.1 A revitality.hu weboldal szolgáltatója: a kreatív-webmester
6 Általános adatkezelés

6.1 Szolgáltató nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre,
a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az
egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.
6.2 Adatfelvétel: a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben,
valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat az
Előfizető adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelés célja az
Előfizetői szerződés teljesítése, ezen belül pedig a 4. és 5. pontokban
részletesen meghatározott célok.
6.3 Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért
6.3.1 Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának
igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a teljesítéséhez
szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a teljesítése során
közlés vagy·bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának
megismerését más részére – ide nem értve a külön jogszabályban
meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult
szervezeteket, valamint a bíróságot – nem teheti lehetővé.

6.4 Az Érdeklődő adatainak kezelése
6.4.1 Szolgáltató a következő adatokat tárolja.
6.4.1.1 Az Érdeklődő adatait és adatkezelési céljait a szabályzat 4-es és 5-
ös pontja tartalmazza.
Név, e-mail címe, telefonszáma, lakhely
egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül
szükséges adatok.

6.4.1.4 Szolgáltató weboldalaira érkező látogatóinak adatkezelése:
Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, időpontja, a látogató IP címe
Adatkezelés célja: technikai műveletek átmeneti rögzítése, szolgáltatás
működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: 28 nap
A látogatásról készült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az
adatokat nem rendeli össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására
nem törekszik.

6.4.1.5 Süti kezelés
Mint a weboldalak nagy részénél, a Szolgáltató rendszereinek látogatása
során is egy kis fájl (süti) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén.
Használatot elősegítő sütik: Online Ügyfélszolgálat bejelentkezés
tájékoztató megjelenítés süti
Teljesítményt biztosító sütik: Google Analytics sütik, a weboldal
látogatottságának mérésére szolgál.
Részletek: www.google.com/analytics
Google adwords: reklámok megjelenítése a Szolgáltató egyes oldalain.
Részletek: https://adwords.google.com/
A sütik kikapcsolhatók és törölhetők a böngészők beállításai között, ebben
az esetben előfordulhat, hogy a funkciók nem teljes köre érhető el.
6.4.1.6 Levelezés: az Ügyfélszolgálat és az Ügyfelek között keletkező
elektronikus és postai levelezést és a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálatán
végzett levelezést Szolgáltató a szerződés időtartama alatt tárolja.
6.4.2 A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag az érdeklődővel történő
kommunikációra használja. Az érdeklődő hozzájárul az adatainak a jelen
szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.
6.4.3 Adatfeldolgozás: a Szolgáltató a szolgáltatás során a felé továbbított
adatokat a 4-es pontban részletezte. A Szolgáltató domain, tárhely és
egyéb szolgáltatási tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe, a
rögzített adatokat elsődlegesen a Szolgáltató munkatársai jogosultak
megismerni. Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok
kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok
végrehajtása. Az adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó harmadik
félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át.
Az Adatfeldolgozók listája:
A szerver szolgáltató szervertermében kerülnek elhelyezésre, a
szerverekhez és az azon lévő adatokhoz az adatfeldolgozóknak nincs
hozzáférése, a szerverekre nincs bejelentkezési jogosultsága.
6.4.4 A Szerver Szolgáltató a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:
bejövő levelek naplója: 7 nap
kimenő levelek naplója: 7 nap
webszerver használatának forgalmi napló: 7 nap
a fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 3 hónap
tárhely commander fájlmenedzser forgalmi naplója: 1 hét

ügyfélkapu forgalmi naplója: 1 év
6.4.5 Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő
valamennyi személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli,
azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve az érdeklődő erre
vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek
vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.
6.4.6 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját
Szolgáltatóval azonos módon terheli.
6.4.7 Az érdeklődő tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott
személyes adatokon túl Szolgáltató nem tárol egyéb személyes adatot az
érdeklődőről.
6.5 Az adatok biztonsága
6.5.1 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Érdeklődő által a
Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat.
6.5.2 Szolgáltató köteles az Érdeklődő személyes adatainak kezelésének
műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni
azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
6.5.3 Az Érdeklődő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az előző pontokban
leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes
adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos
rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb.
esetében. Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
6.5.4 A Szolgáltató köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az
automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme
érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozására.
6.5.5 A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat: a ) az arra feljogosítottak számára
hozzáférhető (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított
(adatkezelés hitelessége) c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a
jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg, ellenálló képesség)
legyen.
6.5.6 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok

védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy
a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok
automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja a jogosulatlan
adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek
jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő
használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és
megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés
alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak
ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus 10 adatfeldolgozó rendszerekbe,a
telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt,
hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6.5.7 A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az
adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy
csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult b) a sértetlenséget: megvédi az
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
7 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
7.1.1 Az Érintett az Adatkezelőtől a 2. pontban megadott elérhetőségeken
tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes
adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az
adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és
az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.
7.1.2 A Szolgáltató az Érintett
8.1.1. pont szerinti kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által
megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.
7.2 Hozzáféréshez való jog
7.2.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon

arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen
információt kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok
kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított
adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a
továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás
esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és
jogorvoslati lehetőségeiről.
7.2.2 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
Érintett másként kéri.
7.2.3 A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
7.3 A helyesbítéshez való jog
7.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
7.3.2 Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató
által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2. pontban megadott
elérhetőségekre küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a
kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld
7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, – az érintett visszavonja a
hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja, – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, – a személyes adatokat
jogellenesen kezelték, – a személyes adatokat az adatkezelőre

alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
7.4.2 Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot
és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható
lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az
Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
7.4.3 Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges: –
a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából, – jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.
7.4.4 Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy
a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti
Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.
7.5 A korlátozáshoz való jog 7.5.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére
az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Előfizető vitatja a
személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé tesz, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát.
7.5.2 Kérhető a zárolás, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége
a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
7.5.3 Kérhető a zárolás arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben. Az adatkezelő a zárolást kérő érintettet előzetesen
tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
7.6 Adathordozhatósághoz való jog
7.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az

érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.
7.6.2 Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó
abban az esetben ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
7.7 A tiltakozáshoz való jog
7.7.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.7.2 A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
7.7.3 Ha a Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért
egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
– bírósághoz fordulhat.
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.8.1 Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Nem alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a
döntés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az adatkezelőre

alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett
hozzájárulásán alapul.
7.9 Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség
7.9.1 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 7.9.2 Az
adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles
bizonyítani.
7.9.3 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának
kezdeményezése Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a
felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400


Facebook


Instagram


Google-plus


Facebook


Instagram


Twitter

  • 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 24, Fsz. 1.

  • +36 30 410 1744
  • info@revitality.hu
  • 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 24, Fsz. 1.

  • +36 30 410 1744
  • info@revitality.hu

Megtalálsz minket a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat területén

© 2018 All rights reserved

Top Megszakítás