ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(1) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
(1.1) Az Üzemeltető mint Adatkezelő adatait, valamint a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban használt fogalmak definícióit az Általános Szerződési Feltételek
tartalmazzák. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az Általános
Szerződési Feltételek (ÁSzF) szerinti Felhasználó az adatkezelés érintettjének
minősül.
(1.2) Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a
Webáruház weboldalán regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A
jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes,
nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében,
még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül
hozzáférhetőek.
(1.3) Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak
védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával
végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházon
önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek
elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a
felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az
érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a
törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan
szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben
tömegesen előforduló ügyletet céloz.
(1.4) Regisztrációs Adatkezelés:
(1.4.1) A Webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez vásárlás vagy
regisztráció szükséges. A vásárlásnál vagy regisztrációnál megadott adatokat az
Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való
kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek
megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A
személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a
felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése
érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került
személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra

használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja
tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.
Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal
történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés
érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető az ÁSzF-ben megjelölt
futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló
munkatársai férhetnek hozzá.
(1.4.2) Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az
Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói –
vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az
adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
név (kereszt- és vezetéknév),
email cím,
lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi
törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében
a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.
(1.4.3) A hírlevélre vásárlástól és regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat a
Felhasználó, ebben az esetben az adatkezelés célja a potenciális vásárlók
tájékoztatása. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
név (kereszt- és vezetéknév)
email cím
Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének
kezdeményezéséig.
(1.4.4) Amennyiben valamely felhasználó az ÁSzF tartalmával ellentétes, azzal
nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít,
úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető
kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.
(1.4.5) A Felhasználók adatait abban az esetben, ha tíz évig nem lépnek be a
Webáruházba, az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésére álló
adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését, zárolását vagy

helyesbítését a felhasználó az Üzemeltető e-mail címére küldött üzenetben
bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni
azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.
(1.4.6) Az Üzemeltető a személyes adatokat a szerződött tárhely szolgáltatója
szerverein elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat az Üzemeltető a
telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. Az
Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést
megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a
személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.
(2) FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
(2.1) A felhasználó az Üzemeltető e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást
kérhet a Felhasználónak az Üzemeltető által kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó továbbá kérheti
személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, de az egy naptári éven belüli
ismételt tájékoztatáskérés esetén az Üzemeltető 2.000,- Ft+ÁFA költségtérítést
számol fel, amelyet a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával
kifejezetten elfogad, és amelyet a Felhasználó a Megrendelő számlája ellenében
a tájékoztatás megadását megelőzően köteles megfizetni az Üzemeltető részére.
A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
(2.2) Az Üzemeltető a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a
legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles közérthető formában
reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát.
Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy
végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
(2.3) Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul
betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és
harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből
származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat

hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve
bírósági ítélet rendeli el.
(2.4) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott
esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő
írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely
rendelkezése alapján került sor.
(2.5) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az
adatkezelő helyesbíti.
(2.6) A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a
megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen
nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
(2.7) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.
(2.8) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
(2.9) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(2.10) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen
Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus
kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat
pontnak megfelelően).

 (3) COOKIE KEZELÉS
(3.1) Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra
(autentikálásra), illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat,
amelyet a szolgáltatók a látogatók, így Felhasználó számítógépére helyeznek el.
Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes
az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére
alkalmas és az IP-cím kezelését igényli.
(3.2) A cookie használata az ügyfelek információhasználati szokásairól történő
adatszerzést jelent a szolgáltatás színvonalának emelése és a szolgáltatások
testreszabása céljából. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a
felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim
látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó internethasználatának,
így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon
követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett
adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett
domain cím látogatása esetén.
(3.3) A Felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne
engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépére, illetőleg a
telepítést követően törölni tudja ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál.
Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de
bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) az
igénybe vehető szolgáltatások köre szűkebb.
(3.4) A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ.
A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-
k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két
hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek.
(4) JOGORVOSLAT
(4.1) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata
ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

(4.2) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az
érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt
annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Megtalálsz minket a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat területén

adatvédelmi tájékoztató

© 2018 All rights reserved

Top Megszakítás